۱ شب سوم محرم ۱۳۹۴ عمه شب محبوب امشب روضه   ۱۵.۶ ۱۶:۵۷ ۰ ۱۸۳۳ ۱۰۴۸
۲ شب سوم محرم ۱۳۹۴ وقتی میگن تا نیمه شب از قافله جا موندی زمینه   ۵.۲ ۵:۳۶ ۰ ۱۸۷۷ ۱۹۰۴
۳ شب سوم محرم ۱۳۹۴ نگو رقیه بگو کمال روضه مگو رقیه واحد   ۷.۲ ۷:۴۶ ۰ ۱۸۰۱ ۱۶۱۹